LETOP: Onze website wordt niet meer geupdate, wegens de komst van de V4

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MuxlyRadio


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van MuxlyRadio. Door het bezoek aan en/of gebruik van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en de MuxlyRadio Regels te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.


Gebruik van de MuxlyRadio Website.

1.0 De eigenaar/rechthebbende van MuxlyRadio (hierna de “MuxlyRadio Website”) te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de MuxlyRadio Regels accepteert en naleeft.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele algemene voorwaarden van MuxlyRadio die van toepassing zijn op producten en diensten die je via de MuxlyRadio Website kunt benaderen of kopen (hierna “Specifieke Voorwaarden”) en staan los van eventuele algemene voorwaarden van derden die van toepassing zijn op producten, toepassingen en diensten die via de MuxlyRadio Website toegankelijk zijn of die je kunt kopen. De Specifieke Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In geval van een afwijking tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden voor zover het die afwijking betreft.

1.2 Om één of meerdere faciliteiten van de MuxlyRadio Website te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de MuxlyRadio Website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens.

1.3 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van al je gebruikersnamen en wachtwoorden die je in verband met de MuxlyRadio Website gebruikt en je dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je dient ons er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat je wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt.

1.4 Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, behouden wij ons het recht voor de toegang tot de MuxlyRadio Website via jouw gebruikersnaam en wachtwoord (tijdelijk) op te schorten als wij op enig moment van mening zijn dat de veiligheid van jouw account (waarschijnlijk) in gevaar is. Wij behouden ons het recht voor van jou te verlangen dat je één of meer door jou in verband met de MuxlyRadio Website gebruikte wachtwoorden wijzigt.

1.5 Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam goed te keuren of af te wijzen.

1.6 Om de MuxlyRadio Website te gebruiken heb je een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die je eventueel moet maken om verbinding te maken met de MuxlyRadio Website of om deze te gebruiken.

1.7 Wij tolereren geen enkele inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en behouden ons het recht voor actie te ondernemen tegen een ieder die inbreuk maakt op onze rechten.

1.8 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de computersystemen of databasebestanden van MuxlyRadio.


2.0 De MuxlyRadio Website bevat kant-en-klare chatrooms waarop je met andere gebruikers kunt praten, en prikborden en (persoonlijke) homepages waarop je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je zult deze faciliteiten van de MuxlyRadio Website uitsluitend gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze Algemene Voorwaarden en de MuxlyRadio Regels. Jij bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback, onderzoeksresultaten, foto’s, berichten of andere materialen die je op de MuxlyRadio Website plaatst of anderszins levert (hierna “Gebruikerscontent”) en de gevolgen van het plaatsen van Gebruikerscontent op de MuxlyRadio Website. Je gaat er in het bijzonder mee akkoord dat je bij het gebruik van de faciliteiten van de MuxlyRadio Website:

2.1 deze faciliteiten van de Website niet zult gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

2.2 anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden;

2.3 geen materiaal of informatie zult publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden dat of die: ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke, onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie vormt (met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf);

2.4 geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die of dat inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs- en/of handelsmerkrechten tenzij je de eigendom van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen;

2.5 geen bestanden zult uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots, corrupte bestanden of vergelijkbare vernietigende of corrupte software of programma’s die de MuxlyRadio Website, de Content daarvan of de werking van de computer of eigendommen van een ander kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

2.6 andere gebruikers niet zult beperken in of weerhouden van het gebruiken van en plezier beleven aan de (persoonlijke) homepages, chatroom en prikborden;

2.7 geen persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere berichten te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te plaatsen;

2.8 geen wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker zult schenden of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet zult oproepen of aanzetten tot terroristische activiteiten;

2.9 geen valse identiteit zult aannemen of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins;

2.10 niet zult weigeren de instructies op te volgen van (personeel van) MuxlyRadio.

2.11 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang tot de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden en/of de MuxlyRadio Website op enig moment zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen indien je de (persoonlijke) homepages, chatrooms of prikborden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met artikel 2.0.1 t/m 2.0.12 of de MuxlyRadio Regels.

2.12 MuxlyRadio is niet verantwoordelijk voor geplaatste Gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste Gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtendienst.


Geen garantie.

3.1 Alles op de MuxlyRadio Website geplaatste Content (met inbegrip van Gebruikerscontent) wordt uitsluitend voor persoonlijke informatiedoeleinden geleverd. Wij kunnen niet garanderen dat de Content juist, volledig of actueel is.

3.2 De MuxlyRadio Website en de Content worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook. MuxlyRadio garandeert niet dat de MuxlyRadio Website of Content beschikbaar, ononderbroken of foutloos zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de MuxlyRadio Website of de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er meer akkoord dat MuxlyRadio niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de MuxlyRadio Website.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk in ons Privacybeleid vermeld, geeft MuxlyRadio geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook omtrent de veiligheid van informatie die je via de MuxlyRadio Website kunt verstrekken of verkrijgen of de activiteiten waarmee je je tijdens je gebruik van de MuxlyRadio Website bezighoudt.


Wijziging of beëindiging van website.

4.1 Wij kunnen de MuxlyRadio Website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde daarvan aansprakelijk te zijn.


Wijzigingen van Algemene voorwaarden.

5.1 Wij hebben te allen tijde het recht geheel naar eigen inzicht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en/of de prijs van de Extra Diensten te verhogen. Door deze MuxlyRadio Website na een dergelijke wijziging te gebruiken zul je aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebonden zijn.

5.2 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 15.1 een wezenlijk en nadelig effect op jou heeft, zullen wij je via MuxlyRadio.nl in kennis stellen en kun je gebruik maken van je recht om je account te beëindigen op grond van artikel 6.1.

5.3 Wij adviseren je regelmatig de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden in te zien.


Slotbepalingen.

6.1 Als MuxlyRadio een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt dat geen afstand van dat recht of die bepaling.

6.2 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de inhoud en de bedoeling van de betreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

6.3 Je mag je rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden slechts aan een derde overdragen na onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

6.4 Je gaat er mee akkoord dat wij te allen tijde de rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden mogen overdragen aan een derde, en dat die derde onze aansprakelijkheden en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden op zich mag nemen. Indien dat gebeurt zullen wij je daarvan in kennis stellen.

6.5 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn gemakshalve toegevoegd en hebben geen juridische of contractuele werking.

6.6 Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde bedragen verschuldigd in Euro en inclusief BTW.

6.7 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.